Cristina Illamola | Política de privacitat
El asesoramiento lingüístico va mucho más allá de una corrección lingüística: su objetivo es lograr que la idea que queremos transmitir llegue a nuestros lectores sin desviación ni malentendido alguno. Gracias a la asesoría, a la revisión y a la corrección, y, si se precisa, al coach lingüístico, es posible crear un texto de calidad, no solo legible y comprensible, sino que transmita mucho más que una idea, una idea cargada de valores y emociones.
526
page-template-default,page,page-id-526,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT SOBRE ACCÉS A LES PÀGINES WEB A INTERNET DE cristinaillamola.com

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina www.cristinaillamola.com, el seu codi font, el disseny, les estructures de navegació, les bases de dades i els diferents elements que conté són titularitat de Cristina Illamola, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i de la Unió Europea aplicable.

Cristina Illamola és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis, i específicament dels relatius a la marca registrada Cristina Illamola. Respecte als esments de productes i serveis de tercers, Cristina Illamola reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, sense que el seu simple esment o aparició a la web impliqui l’existència de drets o de cap mena de responsabilitat de Cristina Illamola sobre aquests drets, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part de Cristina Illamola, tret que es manifesti de manera explícita.

CONTINGUTS:

Tots els continguts facilitats en aquest web han estat elaborats amb informació procedent tant de fonts internes de Cristina Illamola com de fonts externes a la companyia, motiu pel qual Cristina Illamola no es fa responsable de la possible manca d’actualització o inexactitud de la informació que pertany a aquestes fonts externes, i respon únicament d’aquells continguts provinents directament de les seves fonts internes i degudament identificats amb el seu copyright. Per això, abans de prendre cap decisió o realitzar cap acció, Cristina Illamola recomana a l’usuari la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Es facilita a través d’aquest web informació sobre serveis destinats a coneixement públic que en tot cas estaran subjectes als termes i les condicions expressament detallats en cada moment i que són accessibles des d’aquesta pàgina web, els quals estaran subjectes a les diferents disposicions legals que es puguin aplicar.

ACCÉS I ÚS:

Tant l’accés a aquesta pàgina web com l’ús que es pugui fer de la informació i els continguts que inclou seran de responsabilitat exclusiva de qui els realitzi.

Les condicions d’accés a aquest web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i l’ús lícit que en faci l’usuari, i queda prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d’actuació en perjudici de Cristina Illamola o de tercers.

Es considerarà terminantment prohibit l’ús d’aquesta pàgina web amb fins il·legals o no autoritzats.

RESPONSABILITAT

Cristina Illamola no es fa responsable sota cap concepte de cap tipus de dany que poguessin ocasionar els usuaris a aquesta pàgina web, o a qualsevol altra, per l’ús il·legal o indegut de la pàgina, o dels continguts i informacions accessibles o facilitats a través de la pàgina.

SERVEI:

Cristina Illamola es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de manera discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, i així mateix podrà modificar unilateralment tant les condicions d’accés com la totalitat o una part dels continguts inclosos.

PROTECCIÓ DE DADES:

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades subministrades per l’usuari quedaran incorporades en fitxers automatitzats, els quals seran processats exclusivament per a la finalitat descrita, segons s’especifiqui a la llegenda adjunta a cada formulari. Les dades que es recolliran a través dels formularis corresponents només contindran els camps imprescindibles per poder prestar el servei o la informació requerida per l’usuari. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el Reial decret 994/1999 d’11 de juny, i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que les puguin utilitzar per a finalitats diferents per a les quals han estat sol·licitades a l’usuari. Com a únic responsable del fitxer, Cristina Illamola es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Finalment, l’usuari podrà exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en compliment del que s’estableix a la LOPD, o bé per a qualsevol consulta o comentari personal sobre això, mitjançant l’enviament d’una notificació per correu a l’adreça indicada més amunt o personalment, sense que en cap cas aquest servei no suposi cap contraprestació.

Així mateix, en compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Cristina Illamola no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin estat autoritzades pels usuaris. Quan Cristina Illamola disposi del consentiment exprés del destinatari de rebre comunicació comercial mitjançant correu electrònic, la paraula «publicitat» apareixerà a l’inici del missatge.

ENLLAÇOS A PÀGINES DE TERCERS:

Els enllaços en aquesta àrea li permetran deixar el lloc web de Cristina Illamola. Els llocs web enllaçats no estan controlats per Cristina Illamola, que no es fa responsable dels continguts de cap enllaç, ni de cap enllaç que es trobi en qualsevol lloc web enllaçat, ni de cap canvi o actualització d’aquests llocs web. Cristina Illamola no es fa responsable d’actes de difusió per web o qualsevol altra forma de transmissió realitzada des de qualsevol lloc web enllaçat. Cristina Illamola només proporciona aquests enllaços per a la comoditat i aprofitament de l’usuari, i la inclusió de qualsevol enllaç no implica l’aprovació del lloc web per part de Cristina Illamola.

Cristina Illamola informa que la funció dels enllaços que apareixen a les seves pàgines és exclusivament la d’informar l’usuari de l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. Aquests enllaços no suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita dels llocs web de destí, i per això Cristina Illamola no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços.

GENERALS:

Per a qualsevol qüestió litigiosa o que incumbeixi la pàgina web de Cristina Illamola s’aplicarà la legislació espanyola, i seran competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina web els jutjats i tribunals del domicili de l’usuari, i els de Barcelona en el supòsit que resideixi fora del territori de l’Estat espanyol.

L’accés a la pàgina web de Cristina Illamola implica l’acceptació de totes les condicions expressades anteriorment.